เกี่ยวกับ มูลนิธิสอนช่วยชีวิต

มูลนิธิสอนช่วยชีวิต (Resuscitation Foundation)

วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนให้มีการอบรมการช่วยชีวิตทั้งระดับพื้นฐานแลระดับสูงแก่บุคคลทั่วไปและนักวิชาชีพทางการแพทย์ ทั่วภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
2. ช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้สอนการช่วยชีวิตให้ได้มาตรฐานสากล
3. ดำเนินการหรืออร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

กิจกรรม และการฝึกอบรม

ติดต่อ

มูลนิธิสอนช่วยชีวิต
E-mail: contact@thaicpr.com