การฝึกอบรม การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support: ACLS course)

ระยะเวลาอบรม: 2 วัน

วันที่ 1

8.00-9.00 น. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
9.00-10.00 น. ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support skill stations)

  • การช่วยชีวิตด้วยผู้ปฏิบัติการ 1 คน (1-rescuer CPR)
  • การช่วยชีวิตด้วยผู้ปฏิบัติการ 2 คน (2-rescuer CPR)
  • การช่วยชีวิตกรณีเด็กเล็กและเด็กโต
  • การใช้ Mouth to mask ventilation
  • การใช้ Bag mask ventilation
  • การช่วยเหลือภาวะทางเดินหายใจอุดตัน (Airway foreign bodies removal)

11.00-12.00 ปัญหาทางเดินหายใจและการจัดการทางเดินหายใจ (Airway management)
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ ในการช่วยชีวิตขั้นสูง
14.00-16.00 ฝึกปฏิบัติการรักษาด้วยไฟฟ้า และการจัดการปัญหาทางเดินหายใจ (Electrical therapy and Airway management skill stations)

วันที่ 2

8.00-9.00 น. แผนปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS algorithms)
9.00-10.00 น. ยาที่ใช้ในการช่วยชีวิตขั้นสูง
10.00-12.00 น. ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตในสถานการณ์จำลอง (ACLS megacode scenarios)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. (ต่อ) ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตในสถานการณ์จำลอง (ACLS megacode scenarios)