respiratory

warning: Creating default object from empty value in /home/thaicpr/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

บทที่ 10.5: Near-Fatal Asthma

10.5.1 บทนำ

โรคหอบหืดมารักษาที่ห้องฉุกเฉิน (สหรัฐอเมริกา) ถึงปีละมากกว่า 2 ล้านคน และเสียชีวิตปีละ 5,000 ถึง 6,000 คน มีจำนวนไม่น้อยเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล1 โรคหอบหืดรุนแรงเป็นประมาณ 2% ถึง 20% ของผู้ป่วยที่รับไว้ในไอซียู. หนึ่งในสามของผู้ป่วยเหล่านี้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ2 ในบทนี้จะเน้นที่การประเมินและรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดระดับรุนแรงถึงขั้นเกือบเสียชีวิต (near-fatal asthma) 

10.5.2 พยาธิสรีรวิทยา

พยาธิสรีรวิทยาของโรคหอบหืดประกอบด้วยความผิดปกติหลักสามอย่าง คือ:

Syndicate content