การฝึกอบรม

การฝึกอบรมการช่วยชีวิต (CPR Courses)

การฝึกอบรม การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support: ACLS course)

ระยะเวลาอบรม: 2 วัน

วันที่ 1

8.00-9.00 น. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
9.00-10.00 น. ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support skill stations)

การฝึกอบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support course)

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 1/2 วัน

8.00-9.00 น.การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
9.00-10.00 น. ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support skill stations)

Syndicate content